Rewitalizacja obszarów zdegradowanych

 • project image
  Rewitalizacja obszarów zdegradowanych

  Load the map View metadata

Dialog Terytorialny

 • project image
  Dialog terytorialny

  Load the map View metadata

Turystyka wodna

 • project image
  Koncepcja turystyki wodnej

  Load the map View metadata

OCHK - weryfikacja

 • project image
  Weryfikacja Obszarów Chronionego Krajobrazu

  Load the map View metadata

Obszary funkcjonalne

 • project image
  Obszary Funkcjonalne

  Load the map View metadata

  Base Layer

project image

Title
Koncepcja sieci ekologicznej województwa pomorskiego dla potrzeb planowania przestrzennego 

Description
Ochrona korytarzy ekologicznych, stanowiących podstawową składową sieci ekologicznych i rozumianych jako obszary łączności strukturalnej krajobrazu i funkcjonalnej dla migracji gatunków, jest jednym z elementów realizacji polityki rozwoju województwa pomorskiego. Jednocześnie korytarze te stanowią pasma zapewniające łączność przestrzenną cennych przyrodniczo i chronionych obszarów, wzbogacające strukturę krajobrazową i pełniące istotną rolę w utrzymaniu różnorodności biologicznej nie tylko regionu, ale kraju i terytorium Unii Europejskiej. Ochrona struktury ekologicznej, a w niej funkcjonalności korytarzy ekologicznych, mieści się w zakresie działań służących racjonalnemu korzystaniu z zasobów przyrody oraz kształtowaniu środowiska naturalnego, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. 

Organization
Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego 

Person
Bartosz Pępek 

E-mail
b.pepek (at) pbpr.pomorskie.pl 

Website
https://pbpr.pomorskie.pl/projekt-ochk/

Projection
EPSG:2180 

Extent
241816.63222754141315818, 566556.66441687499172986, 645916.885171621106565, 841162.63340624957345426

Web Map Service
WMS Url
WMTS Url

 Locating 

 Geolocation